Jak długo trwa windykacja w polskich sądach?

Obecnie najskuteczniejszym sposobem na odzyskanie długu jest windykacja sądowa. Prowadzi ona do wydania wyroku bądź nakazu, który umożliwia wszczęcie postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego (inaczej komorniczego). Przed złożeniem pozwu warto zawsze upewnić się, że roszczenie nie uległo przedawnieniu, a dłużnik dysponuje środkami finansowymi w wysokości pozwalającej na pokrycie danej należności.

Ugoda to optymalne rozwiązanie

Windykacja długu jest skomplikowanym procesem, który polega na podjęciu szeregu czynności w celu odzyskania pieniędzy. Rozpoczyna się od kilkumiesięcznego etapu polubownego (miękkiego), czyli kontaktu z dłużnikiem poprzez SMS-y, rozmowy telefoniczne albo listowne wezwania do zapłaty. Niezwykle istotną rolę odgrywa tutaj nieustanne przypominanie o zobowiązaniu i zadawanie pytań o konkretne powody jego zaistnienia. Osiągnięcie porozumienia pomiędzy obiema stronami sporu skutkuje zazwyczaj rozłożeniem należności na rozsądne raty, wydłużeniem okresu spłaty, ewentualnie rezygnacją z naliczania jakichkolwiek odsetek. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie pożądanego rozstrzygnięcia, wówczas zachodzi konieczność wszczęcia postępowania sądowego (tzw. windykacja twarda). Może ono odbywać się zarówno na zasadach ogólnych, jak i z uwzględnieniem przepisów odrębnych. W tym pierwszym przypadku dochodzi do posiedzenia jawnego z udziałem wierzyciela i dłużnika, natomiast w drugim sąd nie informuje pozwanego o rozprawie do momentu wręczenia mu nakazu zapłaty.

Warto uzbroić się w cierpliwość

Standardowe postępowanie w sprawie o świadczenie pieniężne obejmuje przygotowanie stosownych dokumentów, sporządzenie pozwu, złożenie go w instytucji, oczekiwanie na wydanie wyroku lub nakazu oraz wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności. Długość trwania całego procesu jest trudna do oszacowania, gdyż zależy od kilku różnych czynników. Do najważniejszych zaliczamy:

  • stopień obłożenia sądu (ilość spraw realizowanych w danym czasie)
  • potencjalne złożenie odwołania lub sprzeciwu przez dłużnika
  • poziom skomplikowania sprawy (im wyższa kwota należności, tym trudniej ją wyegzekwować)
  • realne możliwości finansowe dłużnika
  • konieczność zaprezentowania dodatkowych materiałów dowodowych (umów, faktur itp.)

Od uprawomocnienia nakazu zapłaty do otrzymania tytułu wykonawczego mijają około 2-4 tygodnie. W razie apelacji ze strony pozwanego postępowanie zostaje automatycznie przeniesione do sądu drugiej instancji, co wydłuża oczekiwanie na zwrot pieniędzy nawet o kilka miesięcy (a w przypadku należności wysokonominałowych o kilka lat). Oczywiście do tego czasu trzeba jeszcze doliczyć okres oczekiwania na formalne rozpoczęcie sprawy, który wynosi przeważnie 3-4 miesiące.

Jak wynika z niniejszego artykułu, windykacja sądowa jest często jedynym sposobem na odzyskanie długu przez wierzyciela. Z pewnością nie należy zwlekać z podjęciem właściwych działań, ponieważ minimalizuje to szansę na osiągnięcie sukcesu.