Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego ustawowo dochodzi do ustanowienia wspólności majątkowej. Jeżeli przed ślubem przyszli małżonkowie nie spiszą intercyzy, wszystkie zgromadzone w trakcie małżeństwa środki finansowe należą do majątku wspólnego. Odejście od ustawowej wspólności majątkowej możliwe jest poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej. Można tego dokonać poprzez podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Innym sposobem jest ustanowienie rozdzielności na mocy prawomocnego rozstrzygnięcia sądu.

Czym jest wspólność majątkowa?

W przypadku braku małżeńskiej umowy majątkowej nazywanej intercyzą, wraz z zawarciem związku małżeńskiego dochodzi do ustanowionego prawem powstania wspólności majątkowej. Do wspólnego majątku wlicza się wszystkie elementy majątku, które zostały nabyte zarówno wspólnie, jak i osobno przez każdego z małżonków. Z tej reguły wyłączone są spadki i darowizny. Co ważne, niezależnie od tego, w jakich częściach małżonkowie przyczyniają się do gromadzenia majątku, mają do niego takie samo prawo.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po ślubie. Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić w dwojaki sposób. W przypadku, gdy małżonkowie są zgodni, konieczne jest sporządzenie umowy. Oświadczenie woli obojga małżonków sporządza notariusz w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Jeszcze raz należy podkreślić iż konieczna jest tutaj zgoda obu stron. Wymogiem zawarcia umowy jest również posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Drugim sposobem jest ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie rozstrzygnięcia sądu. Po środek ten sięga się np. w sytuacji, gdy jedno z małżonków nieodpowiedzialnie gospodaruje majątkiem, co stanowi poważne zagrożenie dla stabilności finansów gospodarstwa domowego. Ten sposób ustanowienia rozdzielności nazywa się ustrojem przymusowym. Jak sama nazwa wskazuje, nie ma tutaj mowy o konieczności wyrażenia woli. Zgoda małżonka nie jest więc tutaj wymagana.

Jakie skutki niesie ustanowienie rozdzielności majątkowej?

W przypadku, gdy ustanowiona została rozdzielność majątkowa, nie ma już mowy o wspólnym majątku. Najważniejszą zmianą jest to, że po zniesieniu wspólności każdy z małżonków ma 50% udziałów w częściach, które wcześniej do tej wspólności należały. Co istotne, udział ten staje się częścią majątku prywatnego. Kolejną istotną zmianą jest fakt, że żaden z małżonków w przypadku długów drugiego nie odpowiada w żaden sposób swoim majątkiem.

Rozdzielność majątkowa daje małżonkom możliwość indywidualnego zarządzania swoim majątkiem bez konieczności uzyskania zgody drugiej strony. W niektórych przypadkach, gdy jeden z małżonków trwoni majątek, ustanowienie rozdzielności może być sposobem na uratowanie finansów wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego.